مجوزحضور تماشاگران دیدار سپاهان و پیکان صادر شد

انتهای پیام


|

مجوزحضور تماشاگران دیدار سپاهان و پیکان صادر شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف