محسن نژاد، مهمدی، ایمن طلب و دادمرز به فینال رسیدند؛ جواهری، پشتام و قاسمی منجزی در دیدار رده بندی


آیا این خبر مفید بود؟


محسن نژاد، مهمدی، ایمن طلب و دادمرز به  فینال رسیدند؛ جواهری، پشتام و قاسمی منجزی در دیدار رده بندی


|

منبع