محمدحسین کنعانی زادگان محکوم شد!

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص سه پرونده مطروحه اعلام کرد.

انتهای پیام // 

 به گزارش خبرگزاری برنا؛  در پی شکایت امیرهوشنگ سعادتی از محمدحسین کنعانی زادگان، کنعانی زادگان مبلغ 70 هزار دلار بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ ارزش ریال در حق امیرهوشنگ سعادتی محکوم شد. کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان نسبت به مابقی خواسته بابت مطالبه 250 هزار دلار و همچنین مطالبه خسارت تاخیر تادیه قرار رد صادر کرد. همچنین نسبت به تخلفات احتمالی خواهان مبنی بر نقض ماده 9 مقررات ناظر بر فعالیت واسطه ها و نحوه همکاری با آنها مصوب 1397، موضوع طی پرونده جداگانه ای در کمیته وضعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

 

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

در پرونده شکایت میرمهدی قریشی از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 650 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 35 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.|