مخبر: احداث هنرستان در کنار کارخانه‌جات کلید خورد


مخبر: احداث هنرستان در کنار کارخانه‌جات کلید خوردمنبع

بخوانید:  کمبود آب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کرمان