مدارس اصفهان به علت آلودگی تا پایان هفته جاری تعطیل شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف