مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش وجوانان: ۲۳۸ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند
مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش وجوانان: ۲۳۸ هزار نفر در صف وام ازدواج هستندمنبع

بخوانید:  مزایای اجرای برنامه مقیمی پزشکان متخصص در بیمارستان های کشور