مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین منصوب شد

مسلم است ادامه توفیق خدمت در این سمت، مشروط به تداوم تقیدتان به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

در حکم استاندار خطاب به خسرو طریقی آمده است:

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین منصوب شد