مراکز و سالن‌های ورزشی و تفریحی در قم باید توسعه پیدا کند


مراکز و سالن‌های ورزشی و تفریحی در قم باید توسعه پیدا کندمنبع

بخوانید:  دستور کار جدید دولت: باید جلو خام فروشی گرفته شود