مستمری خانواده های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 20 درصد افزایش یافت

منبع

بخوانید:  انتشار «سند به‌کلی سری» از دوران جنگ تحمیلی، برای اولین بار در مستند تغییر مأموریت