مسمومیت ۵۱ دانش آموز در قم


|

منبع

وی گفت: در حال حاضر، حال عمومی تمامی این افراد رو به بهبود است و تنها به منظور احتیاط بیشتر تحت نظر مراقبت های پزشکی هستند.