مشاهده ۴ راس کل بز وحشی در ارتفاعات پائین دست جنگلی رودسر

رحمان پورحسین رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر:

جمعی ازطبیعت دوستان در حین عبور از جاده جواهردشت موفق به تصویر برداری از چهار راس کل وبز وحشی در پایین دست  این روستای  شدند.منبع