مشکلات اجرایی پروژه 8100 واحدی مسکن ملی اراک برطرف شد

منبع

بخوانید:  مدارس شهید باید بتوانند الگوهای جامعه را تربیت کنند