مشکل سرمایه‌گذاری در استان، محدودیت‌های دستگاهی است


|