مشکل نگهداری واکسن های mRNA در دماهای بسیار پایین حل شده است

منبع

بخوانید:  نگاهی به مرسدس بنز E200 دوگانه سوز / سواری لوکس و پاک به سبک دو دهه پیش