منطقه آزاد بوشهر بر صنایع دریامحور متمرکز می شود

وی ادامه داد: هر یک از این محورهای سه گانه، ظرفیت های فوق العاده ای را در خود دارد و به کسانی که شناخت بیشتری از این ظرفیت ها داشته باشند نفع بیشتری خواهد رساند. در مجموع منطقه آزاد بوشهر گستردگی قابل توجهی دارد و همین امر سبب شده تا ظرفیت های این منطقه نیز قابل توجه باشند.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف