منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس میزبان «حجت الله عبدالملکی»

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف