مهرماه آخرین فرصت واحدهای اقتصادی برای رعایت بخشنامه حواله های بانکی است

منبع

بخوانید:  دلسوزان نظام و مردم برای ثبت نام در انتخابات مجلس شرکت کنند