موسسه واکسن سازی رازی بدنبال ارتقا فرآورده های بیولوژیک

منبع

|

موسسه واکسن سازی رازی بدنبال ارتقا فرآورده های بیولوژیک

وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های نمایندگان پخش استانی واکسن های موسسه رازی به این موسسه هویت می‌بخشد و امیدواریم ما را از نظرات خود بهره مند سازید.