موشک سایوز روسیه قبل از پرتاب

موشک سایوز روسیه قبل از پرتاب

موشک 1