میثم تهدیست با صنعت نفت تمدید کرد

میثم تهیدست مدافع فصل پیش صنعت نفت آبادان قراردادش را تمدید کرد

میثم تهدیست با صنعت نفت تمدید کرد

منبع