میزبانی موزه های اسپانیا از آثار تاریخی ایران

قرار است به زودی نمایشگاهی از آثار تاریخی ایران در موزه های اسپانیا برگزار شود.

منبع

میزبانی موزه های اسپانیا از آثار تاریخی ایران