ناظمی برای پرسپولیس سوت می زند، عرب براقی برای استقلال

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

بخوانید:  شکوفا صنعت پویا پیشرو در اجرای دیوارهای والکریت