نامگذاری یکی از معابر تهران به نام شهید جانی بت اوشانا

سخنگوی شورای شهر تهران در گفت وگو با خبرگزاری برنا از آغاز بررسی نامگذاری یکی از معابر پایتخت به نام شهید مسیحی جانی بت اوشانا خبر داد.منبع