ناکامی هند در صدور ویزا برای مهاجمان خارجی نساجی

منبع

بخوانید:  شروع به کار سامانه «میر» منتظر تایید بانک‌های مرکزی ایران و روسیه