نجات جان پدربزرگ الموتی با کمک آمبولانس هوایی

منبع

بخوانید:  3525 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تحصیل می کنند