نحوه خرید اوراق سکه در بورس کالا


نحوه خرید اوراق سکه در بورس کالا

معاون اداری و اعتبارات بانک مرکزی گفت: هر شخصی که در بازار بورس دارای کد بورسی و امکان معامله را داشته باشد می تواند نسبت به خرید این اوراق اقدام کند.





منبع