نخستین رویداد ملی ایده بازار مادر، نوزاد و کودک برگزار می شود

جذب و شناسایی طرح‌های فناورانه جهت تجاری سازی

نخستین رویداد ملی ایده بازار فناوری سلامت در چهار بخش اصلی زیر برگزار خواهد شد:

گفتمان انتقال تجربه


نخستین رویداد ملی ایده بازار مادر، نوزاد و کودک برگزار می شود

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف