نخود از رسیدن به نیمه نهایی بازماند

منبع

بخوانید:  پیروزی غزه بر جنایتکاران صهیونیستی تبلور عینی و واقعی غلبه حق بر باطل و اسلام بر کفر است