نشست فرماندهی انتظامی ایران با وابستگان نظامی کشورهای خارجی


تاریخ:

منبع


عکاس:


سارا عبدالهی


|

Sara Abdollahi

چهاردهمین نشست فرماندهی انتظامی ایران با وابستگان نظامی و افسران رابط پلیس کشورهای خارجی مستقر در تهران ، صبح امروز در شهرک آزمایش برگزار شد .