نصب پنل های خورشیدی در روستاها به اقتصاد روستائیان کمک می کند

سیاهکلی بیان کرد: فعالیت بسیج سازندگی موجب افزایش بهره وری در کارها و ایجاد اشتغال شده و زنان سرپرست خانوار و افراد ناتوان هم زمینه اشتغال پیدا کرده اند که بسیار ارزشمند است.

منبع

وی گفت: فعالیت بسیج سازندگی به تولید هم کمک کرده و امروز بعد از ۴ سال هم مردم و هم بسیجیان آموزش دیده اند و کاربلد تر شده اند و جذب اعتبارات هم دو برابر شده که نشان می دهد به سمت حرفه ای شدن حرکت می کنیم.