نفت مسجدسلیمان تبرئه شد

 در پرونده شکایت طوبی القاصی از باشگاه کیان نیشابور، این باشگاه به پرداخت مبلغ 600 میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ 13 میلیون و 100 هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.


|