نقش رسانه ملی در تبیین و تبیین حقایق بسیار مهم است.

منبع

بخوانید:  احداث و افتتاح قطب فرهنگی و گردشگری در نقطه بی دفاع شهری منطقه 8 تهران