نمایش زن های ما


تاریخ:

منبع

Ali Samarghandi


عکاس:


علی سمرقندی


|

نمایش زن های ما به کارگردانی محمدرضا حسین زاده و با بازی عباس پیشگاه بحری، حسن ویسی خانی، فرهاد رحمان زاده و سارا بخشی در سالن تئاتر ابراهیم مرادی بندرانزلی به روی صحنه رفت.