نمایندگان قانون مدار را انتخاب کنیم

نمایندگان قانون مدار را انتخاب کنیممنبع

به گزارش برنا؛ مهدی انجیدنی درباره انتخابات در ویراست خود نوشت:

فردی که قانون گریز است وخودش را ملزم به رعایت قوانین کشور نمی‌دانداز جمله منع استفاده از سکوهای خارجیآیا شایسته ورود به مجلس و عرصه قانون‌گذاری است؟نمایندگان #قانون_مدار انتخاب کنیم.

بخوانید:  متخلف زنده گیری در خرامه دستگیر شد