نورپردازی جالب توجه قطری‌ها روی آبمنبع

بخوانید:  چین تلسکوپ بزرگ را در سال آینده در مدار قرار می دهد