نیاز گرمایشی خانه با انرژی‌های پاک تامین می شود

هدف این سیستم تامین تقاضای گرمایش کلبه‌ای یک طبقه در شیان، واقع در شمال غربی چین است. در پژوهش مذکور امکان سنجی این سیستم و استفاده پلکانی از سطوح مختلف انرژی تایید و نشان داده شده است.

از سوی دیگر زیست توده ۸۵۲.۹۵ کیلووات ساعت یا ۴۰ درصد انرژی تولیدی را به خود اختصاص داده است.


گروهی از محققان با همکاری پژوهشگری ایرانی آزمایشی انجام داده‌اند تا با کمک انرژی خورشیدی و زیست توده نیاز گرمایشی یک خانه یک طبقه را تامین کنند.

پس از اجرای مدل، در طول فصل گرمایش، نتایج نشان داد که انرژی خورشیدی تولید ۱۶۹۸ کیلووات ساعت یا ۶۰ درصد کل انرژی جمع‌آوری شده را تشکیل می‌دهد.

در این تحقیق آن‌ها یک سیستم چند نسلی توزیعی متشکل از کلکتور فتوولتائیک حرارتی با واحد‌های تولید زیست توده در یک محیط شبیه‌سازی ایجاد کردند.

منبع

نیاز گرمایشی خانه با انرژی‌های پاک تامین می شود