نیروگاهی ۲۰ هزار مگاواتی به نام «نوجوانی»نیروگاهی ۲۰ هزار مگاواتی به نام «نوجوانی»

یادداشت: طیبه خدابخشی، روانشناس و مشاور

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف