هابل جیمز وب را از رده خارج می کند؟

آژانس فضایی اروپا اشاره کرد که خوشه‌های ستاره‌ای کروی مانند «ترزان ۱» منبع محلی مهمی از پرتوی ایکس هستند. کارشناسان می‌گویند: احتمالاً این پرتو‌های ایکس از سیستم‌های ستاره‌ای دوتایی می‌آیند که حاوی یک ستاره نوترونی متراکم و یک ستاره معمولی هستند.

منبع

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف