هدف از برگزاری جام مینی فوتبال محلات، ایجاد همبستگی در میان مردم و کاهش آسیب های اجتماعی است


احدی: هدف از برگزاری جام مینی فوتبال محلات، ایجاد همبستگی در میان مردم و کاهش آسیب های اجتماعی است

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع