هدف واقعی طالبان از ندادن حق آبه ایران چیست؟


هدف واقعی طالبان از ندادن حق آبه ایران چیست؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف