هر کس به پیامبر اسلام گرویده ، ماموریت استقامت دارد


هر کس به پیامبر اسلام گرویده ، ماموریت استقامت دارد


|