هشدار وزیر آموزش و پرورش به مدارس متخلف

وزیر آموزش و پرورش:
دریافت هرگونه وجه به غیر از وجه بیمه و کتاب درسی در زمان ثبت نام مدارس دولتی ممنوع است.
مدارس غیردولتی در زمان ثبت نام مجاز به دریافت شهریه بیش از نرخ مصوب نیستند.منبع