همت دولت سیزدهم قطار توسعه روستایی خوزستان را بر روی ریل پیشرفت متوازن قرار داد + جدول اعتبارات

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع