هنر ایرانی در پاویون استان زنجان متبلور شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف