هواپیمای حامل اسرای آمریکایی تهران را ترک کرد

منبع

بخوانید:  شناسایی و کشف ذخایر جدید معدنی در سیستان و بلوچستان