هیچ توصیه و سفارشی مانع از اجرای احکام قضایی نخواهد شدنتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع