واحدهای تولیدی و صنعتی درگیر بروکراسی اداری در بانک‌ها هستند


خلیل بهروزی فر: واحدهای تولیدی و صنعتی درگیر بروکراسی اداری در بانک‌ها هستند