واکسیناسیون تکمیلی اتباع خارجی در زاهدان

وی گفت: با توجه به پوشش پایین واکسیناسیون کشورهای همجوار برای مقابله وارتقاء ایمنی  افراد وجامعه طرح واکسیناسیون تکمیلی اتباع خارجی در حوزه شهرستان زاهدان انجام می شود.

کیخا افزود: هرپایگاه سلامت شهری وروستایی در شهرستان زاهدان براساس ثبت نام اتباع خارجی در سامانه سیب فراخوان داده که کودکان صفرتا 15 سال واکسینه می شوند .


مسئول واحد بیماریهای مرکز بهداشت زاهدان گفت: طرح واکسیناسیون تکمیلی اتباع خارجی در بیش از صد پایگاه سلامت و خانه بهداشت زاهدان درحال اجراست.

 


واکسیناسیون تکمیلی اتباع خارجی در زاهدان

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف