واکنش تبعیض آمیز آلمان در قبال حوادث ایرانتحلیلگران سیاسی این نوع رفتار مقامات و رسانه‌های آلمانی را استاندارد دو گانه در قبال مسئله حقوق بشر می‌خوانند.منبع