واکنش فرماندار خوانسار به تصمیم و اظهارات شهردار خوانسار/کی‌ بود کی بود من نبودم

واکنش فرماندار خوانسار به تصمیم و اظهارات شهردار خوانسار/کی‌ بود کی بود من نبودم